Beste,

We krijgen vragen rond het Brexit referendum. Daarom hebben we besloten om regelmatiger ons standpunt te laten kennen.

Bij Democratie.Nu hebben we een déjà-vu gevoel: weer een referendum ingericht door diegene die de macht al heeft. Daarom bekroop ons in eerste instantie de neiging er niet veel tijd aan te besteden. Maar ja, we krijgen zoveel vragen en trachten, als dat mogelijk is, wat licht te brengen in deze chaotische tijden.
Verken ook onze website www.democratie.nu , de meeste antwoorden staan al 15 jaar on line.

Politici hebben de macht, waarom dan nog eens een dure enquête? Om partijpolitieke spelletjes te spelen, waarbij de burger hoe dan ook het gelag zal betalen? Hoe lang nog solt men met de burger?
De Brexit is een plebisciet; een door de overheid ingerichte niet bindende volksraadpleging. Democratie.Nu en de bewegingen voor directe democratie zijn tegen plebiscieten.
De burgers moeten bindende referenda kunnen houden, niet de politici (die toch alle macht hebben). De Brexit-"catastrofe" had voorkomen kunnen worden indien de burgers 50 jaar geleden al bij de Europese eenwording hun voorkeuren konden ventileren met het Bindend Referendum Op Volksinitiatief. De wereld zou er heel anders uitzien. Nu zitten de burgers met gedrochten van politieke instellingen.
Wat we nu meemaken zijn de steeds sterkere manifestaties van de drie belangrijkste systeemfouten op democratisch vlak:

fout 1: de burger kan niet rechtstreeks wetgevend werk verrichten, heeft nooit het laatste woord;
fout 2: de parlementaire democratie representeert niet de burger maar een elite;
fout 3: de uitvoerende macht (particratie) dicteert de wetgevende macht.

In het geval van het Brexit referendum is het duidelijk dat:

  1. Een referendum van overheidswege steeds misleidend is en deel uitmaakt van politieke spelletjes.
  2. De media met de elite meeheulen en de democratisch voelende burgers demoniseren. De burger zou onbekwaam zijn om zelf de wetten te maken (of aan te passen) die hij geacht is te gehoorzamen? Het verkiezen van een afgevaardigde is een nog veel grotere "vogelpik".

Conclusie: van democratie is geen sprake. Men moet niet denken dat politici democratie willen. Integendeel.

Een echte democratie kan er slechts komen met:

  1. Het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV), die de bevolking toelaat rechtstreeks wetgevend werk te verrichten. Met referenda kunnen burgers zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen. Zo wordt de volkssoevereiniteit, of de eindbeslissing door de burger, gegarandeerd.
  2. Loting van burgers, om een goede vertegenwoordiging te bekomen en om de burgerwetsvoorstellen voor te bereiden. (Zoals in het oude Athene het geval was.)
  3. De rechtstreekse verkiezing van de (talentvolle) uitvoerende (dienende!) macht (burgemeester / ministers / regering), om de scheiding te bekomen van de uitvoerende en de wetgevende macht.

De opinie van onze zusterbeweging www.meerdemocratie.nl vat het goed samen:

"Hoe goed het ook is dat de Britten gisteren konden stemmen, het Brexit-referendum vestigt wel de aandacht op een probleem: Groot-Brittannië heeft geen enkele vorm van echte directe democratie, waarbij burgers zelf bindende referenda kunnen aanvragen. Het Brexit-referendum was een éénmalig, niet-bindend 'plebisciet' dat als een gunst door de politieke klasse aan de bevolking werd toegestaan. Wij van Meer Democratie willen een paar stappen verder zetten. Wat ons betreft kunnen burgers steeds zélf referenda aanvragen over de thema's die ZIJ belangrijk vinden - en niet alleen correctieve referenda waarin burgers "nee" kunnen zeggen tegen parlementaire wetten, maar ook volksinitiatieven waarmee burgers hun eigen wetsvoorstellen aan een referendum kunnen onderwerpen."

Als toetje willen we ook ons recent werk presenteren, we houden ons bezig met zaken die vernieuwend zijn, met oplossingen. Dat is veel moeilijker dan klagen en tegen zijn.

Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging

Volksvertegenwoordigingen samenstellen door loting is een vrij recent politiek gegeven. Hoewel de formule essentieel was in de staatsvorm van het oude Athene, bevindt het idee zich hier en daar nog in een experimenteel stadium terwijl het in andere landen een vaste instelling is geworden die zijn aanvaarding bewezen heeft.

De formule leeft wereldwijd als mogelijke aanvulling of alternatief voor het electorale stelsel, dat in onze huidige maatschappijen als onbetrouwbaar ervaren wordt.
Loting is in verschillende academische studies grondig onderzocht, en hier en daar ook al uitgetest en zelfs op permanente basis ingevoerd.

Een toepassing die in 1987 is ingevoerd in Washington spreekt tot de verbeelding (dromen mag ook) , daar bepaalt een gedeeltelijk  door loting aangeduid panel van burgers, die de meerderheid hebben in dat panel, de wedde van de politici. Bij ons bepalen politici zelf hun wedde en vergoedingen, iets wat iedereen natuurlijk wel zou willen doen, maar wat toch als onbehoorlijk ervaren wordt. [link]

Meer maatschappelijk relevant zijn bv. de bij loting aangestelde jury’s die de referenda begeleiden in drie staten van de US. [link]

Bij ons introduceerde o.a. David Van Reybrouck het idee met zijn boek ‘Tegen Verkiezingen’ en in onze publicaties komt het onderwerp al geruime tijd aan bod.
Democratie.Nu, die democratie als een hoogdringendheid beschouwt (want in essentie is ze, zeker in België, nog nauwelijks gerealiseerd), onderneemt constant pogingen om zowel burgers als politici op dat punt te sensibiliseren.

Onze organisatie kreeg van Groen en SPA voorstellen binnen tot meer participatieve politiek gebaseerd op het loting systeem, en die zijn weliswaar lovenswaardig, want ze getuigen van de wil om een uitweg te zoeken uit de politieke impasse. Maar helaas zijn het slechts adviserende voorstellen.

Daarom stelden we de tekst op die u hier onder vindt, en die de huidige stand van bevinding over loting samenvat, samen met een praktisch voorstel tot toepassing. Het principe van dit laatste is een bijkomende ‘partij’, niet verkozen, maar uitgeloot, die de helft van de stemmen in het parlement zou toegewezen kunnen krijgen.

Deze tekst werd door verschillende mensen aan een kritisch oog onderworpen. Waarvoor onze welgemeende dank.

Namens het bestuursteam: Paul Nollen (projectcoördinator), Guido De Bruyker, Eric Van De Putte, Ivar Hermans, Sim Boels, Geert Van Hout, David Joëts en Bert Penninckx

Documenten:

Deliberatieve democratie voor dummies v17052016
loting als systeem voor volksvertegenwoordiging v 22 06 2016

http://www.democratie.nu/index.php/component/content/article?id=1272:loting-als-systeem-voor-volksvertegenwoordiging


Wie zijn wij?

Democratie.Nu is een progressieve, performante en onafhankelijke vzw die streeft naar méér (directe) democratie in Vlaanderen, België en Europa. Hiervoor werken wij samen met een aantal zusterbewegingen in buurlanden zoals NederlandDuitsland en Zwitserland en met de Europese koepelorganisatie Democracy International.

Velen beschouwen Democratie.Nu als het expertisecentrum over directe democratie. Wij willen evenwel dat de democratie daadwerkelijk wordt ingevoerd. Momenteel leven wij in een indirecte, vertegenwoordigende democratie met weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. In feite leven wij helemaal NIET – in weerwil van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratieSinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu deze politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor.

Democratie.Nu streeft naar:
  1. Het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV) waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten. Met referenda kunnen burgers zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen. Zo wordt de volkssoevereiniteit, of de eindbeslissing door de burger, gegarandeerd.
  2. Loting van burgers om een goede vertegenwoordiging te bekomen en om de burgerwetsvoorstellen voor te bereiden. (Zoals in het oude Athene het geval was)
  3. De rechtstreekse verkiezing van de (talentvolle) uitvoerende (dienende!) macht (burgemeester / ministers / regering) om een scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht te bekomen.
Kortom, Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. De drie pistes zijn ontwikkeld na 20 jaar empirisch onderzoek en geven de best practices weer. Ze zijn ook getoetst aan het succes van de, weliswaar beperkte democratie, in het oude Athene. Aan u de keuze. Kies uw formule:​
 
Student - senior - werkloze
€15
modaal inkomen
€30
gezin
€50
steunend
€75
U steunt de invoering van echte democratie
al vanaf € 2 / maand, via een bestendige opdracht
 

Direct-democraat, ook voor de volgende generaties

Wetgeving aanleveren en gestemd krijgen is een delicate opdracht en een werk van lange adem. Vanzelfsprekend is b.v.b. de gewestelijke volksraadpleging geen einddoel, maar slechts een tussenstap op weg naar een werkelijk democratische samenleving: het Bindende Referendum Op Volksinitiatief als uiting van volkssoevereiniteit. 

democraat voor het leven
€500
zilveren democraat
€1.000
gouden democraat
€2.500
diamanten democraat
vanaf €10.000
 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/b_E8xjU4aCVkx2jQfTpbZMplkPvk9awCdVw0orjLhhWh0Zk2urSqc7mnmgwYtXwTRkGw0ZW-hT_3siZzC8UKXAEREPl4EXixEqbSZOZE_WWUwLM=s0-d-e1-ft#http://img2.ymlp262.net/democratienu_bertpenninckxklein_1.jpg